sepahbank
24 مرداد 1401 - 23:34

طالبان خواستار تعامل دولت ها با افغانستان شدند

سران طالبان اعلام کردند که آنان طرفدار روابط خوب با همه کشورها می‌باشند و بالمقابل از جهان نیز می‌خواهد تا با حکومت طالبان تعامل کرده و حکومت افغانستان را به رسمیت بشناسند.

هم‌زمان با اولین سالگرد روی کار آمدن حکومت طالبان مراسمی با حضور مقام‌های ارشد حکومت در کابل برگزار شد.

هم‌زمان با اولین سالگرد روی کار آمدن حکومت طالبان مراسمی با حضور مقام‌های ارشد حکومت در کابل برگزار شد.

هم‌زمان با اولین سالگرد روی کار آمدن حکومت طالبان مراسمی با حضور مقام‌های ارشد حکومت در کابل برگزار شد.

هم‌زمان با اولین سالگرد روی کار آمدن حکومت طالبان مراسمی با حضور مقام‌های ارشد حکومت در کابل برگزار شد.

هم‌زمان با اولین سالگرد روی کار آمدن حکومت طالبان مراسمی با حضور مقام‌های ارشد حکومت در کابل برگزار شد.

هم‌زمان با اولین سالگرد روی کار آمدن حکومت طالبان مراسمی با حضور مقام‌های ارشد حکومت در کابل برگزار شد.

هم‌زمان با اولین سالگرد روی کار آمدن حکومت طالبان مراسمی با حضور مقام‌های ارشد حکومت در کابل برگزار شد.

هم‌زمان با اولین سالگرد روی کار آمدن حکومت طالبان مراسمی با حضور مقام‌های ارشد حکومت در کابل برگزار شد.

هم‌زمان با اولین سالگرد روی کار آمدن حکومت طالبان مراسمی با حضور مقام‌های ارشد حکومت در کابل برگزار شد.سخنرانان در این مراسم از ۲۴اسد به عنوان  روز «افتخار» یاد کرده و افزودند که در این روز اقتدار از دست‌رفته‌ کشور بار دیگر احیاء شده است.آنان همچنین با بیان‌اینکه طرفدار تنش با هیچ کشوری نمی‌باشند، تاکید کردند که حکومت طالبان سیاست متعادل و اقتصاد محور را با تمام کشورها در پیش دارد.امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه در این نشست گفت که دسیسه‌های زیادی برای تضعیف نظام اقتصادی، نهادهای دولتی و ارگان‌های دیگر به راه انداخته شده بود، که ناکام شدند.

 

 متقی اضافه کرد که ثبات افغانستان به نفع تمام جهان است و هم‌اکنون امنیت در کشور تامین بوده و ما با هیچ یک از کشورهای همسایه‌ و منطقه مشکل نداریم.

متقی با بیان‌اینکه در حال حاضر سفارت‌ها در بسیاری از کشورها باز می‌باشد، تاکید کرد که دیپلمات‌های خارجی نیز به افغانستان آمده و سفارت‌هایشان را دوباره فعال سازند.متقی هشدار داد که دامن زدن به بی ثباتی در افغانستان به نفع دنیا نیست، بنابراین باید به جای تحریم افغانستان، با این کشور همکاری کنند.متقی همچنین با اشاره به اعلام عفو عمومی از سوی حکومت طالبان گفت که ما خواهان تعامل مثبت با مخالفان داخلی خود نیز هستیم و راه خوش اخلاقی و خوشرویی را با آنان در پیش گرفته ایم.متقی گفت که در چهل سال گذشته برای تحکیم نظام اسلامی دو میلیون نفر از شهروندان افغانستان شهید شدند و ده میلیون نفر دیگر مهاجر شده‌اند.متقی همچنین تاکید کرد که کاستی هایی وجود دارد، اما برای جلوگیری از تجارب شکست خورده باید به یکدیگر کمک کنیم.متقی خاطر نشان ساخت که افزایش قیمت اجناس در سطح جهان، روی افغانستان نیز تاثیر کرده است و هیچ فردی بابت آن مقصر نمی‌باشد.متقی در بخش دیگر سخنان خود اشاره کرد که در حکومت گذشته، تمام افرادی که در نهادهای ملی کار می‌کردند، هنوز به کار خود ادامه می دهند و شایعه بیکار شدن 700 هزار کارگر دور از واقعیت است.

سخنرانان در این مراسم از ۲۴اسد به عنوان  روز «افتخار» یاد کرده و افزودند که در این روز اقتدار از دست‌رفته‌ کشور بار دیگر احیاء شده است.آنان همچنین با بیان‌اینکه طرفدار تنش با هیچ کشوری نمی‌باشند، تاکید کردند که حکومت طالبان سیاست متعادل و اقتصاد محور را با تمام کشورها در پیش دارد.امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه در این نشست گفت که دسیسه‌های زیادی برای تضعیف نظام اقتصادی، نهادهای دولتی و ارگان‌های دیگر به راه انداخته شده بود، که ناکام شدند.

 

 متقی اضافه کرد که ثبات افغانستان به نفع تمام جهان است و هم‌اکنون امنیت در کشور تامین بوده و ما با هیچ یک از کشورهای همسایه‌ و منطقه مشکل نداریم.

متقی با بیان‌اینکه در حال حاضر سفارت‌ها در بسیاری از کشورها باز می‌باشد، تاکید کرد که دیپلمات‌های خارجی نیز به افغانستان آمده و سفارت‌هایشان را دوباره فعال سازند.متقی هشدار داد که دامن زدن به بی ثباتی در افغانستان به نفع دنیا نیست، بنابراین باید به جای تحریم افغانستان، با این کشور همکاری کنند.متقی همچنین با اشاره به اعلام عفو عمومی از سوی حکومت طالبان گفت که ما خواهان تعامل مثبت با مخالفان داخلی خود نیز هستیم و راه خوش اخلاقی و خوشرویی را با آنان در پیش گرفته ایم.متقی گفت که در چهل سال گذشته برای تحکیم نظام اسلامی دو میلیون نفر از شهروندان افغانستان شهید شدند و ده میلیون نفر دیگر مهاجر شده‌اند.متقی همچنین تاکید کرد که کاستی هایی وجود دارد، اما برای جلوگیری از تجارب شکست خورده باید به یکدیگر کمک کنیم.متقی خاطر نشان ساخت که افزایش قیمت اجناس در سطح جهان، روی افغانستان نیز تاثیر کرده است و هیچ فردی بابت آن مقصر نمی‌باشد.متقی در بخش دیگر سخنان خود اشاره کرد که در حکومت گذشته، تمام افرادی که در نهادهای ملی کار می‌کردند، هنوز به کار خود ادامه می دهند و شایعه بیکار شدن 700 هزار کارگر دور از واقعیت است.

سخنرانان در این مراسم از ۲۴اسد به عنوان  روز «افتخار» یاد کرده و افزودند که در این روز اقتدار از دست‌رفته‌ کشور بار دیگر احیاء شده است.آنان همچنین با بیان‌اینکه طرفدار تنش با هیچ کشوری نمی‌باشند، تاکید کردند که حکومت طالبان سیاست متعادل و اقتصاد محور را با تمام کشورها در پیش دارد.امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه در این نشست گفت که دسیسه‌های زیادی برای تضعیف نظام اقتصادی، نهادهای دولتی و ارگان‌های دیگر به راه انداخته شده بود، که ناکام شدند.

 

 متقی اضافه کرد که ثبات افغانستان به نفع تمام جهان است و هم‌اکنون امنیت در کشور تامین بوده و ما با هیچ یک از کشورهای همسایه‌ و منطقه مشکل نداریم.

متقی با بیان‌اینکه در حال حاضر سفارت‌ها در بسیاری از کشورها باز می‌باشد، تاکید کرد که دیپلمات‌های خارجی نیز به افغانستان آمده و سفارت‌هایشان را دوباره فعال سازند.متقی هشدار داد که دامن زدن به بی ثباتی در افغانستان به نفع دنیا نیست، بنابراین باید به جای تحریم افغانستان، با این کشور همکاری کنند.متقی همچنین با اشاره به اعلام عفو عمومی از سوی حکومت طالبان گفت که ما خواهان تعامل مثبت با مخالفان داخلی خود نیز هستیم و راه خوش اخلاقی و خوشرویی را با آنان در پیش گرفته ایم.متقی گفت که در چهل سال گذشته برای تحکیم نظام اسلامی دو میلیون نفر از شهروندان افغانستان شهید شدند و ده میلیون نفر دیگر مهاجر شده‌اند.متقی همچنین تاکید کرد که کاستی هایی وجود دارد، اما برای جلوگیری از تجارب شکست خورده باید به یکدیگر کمک کنیم.متقی خاطر نشان ساخت که افزایش قیمت اجناس در سطح جهان، روی افغانستان نیز تاثیر کرده است و هیچ فردی بابت آن مقصر نمی‌باشد.متقی در بخش دیگر سخنان خود اشاره کرد که در حکومت گذشته، تمام افرادی که در نهادهای ملی کار می‌کردند، هنوز به کار خود ادامه می دهند و شایعه بیکار شدن 700 هزار کارگر دور از واقعیت است.

سخنرانان در این مراسم از ۲۴اسد به عنوان  روز «افتخار» یاد کرده و افزودند که در این روز اقتدار از دست‌رفته‌ کشور بار دیگر احیاء شده است.آنان همچنین با بیان‌اینکه طرفدار تنش با هیچ کشوری نمی‌باشند، تاکید کردند که حکومت طالبان سیاست متعادل و اقتصاد محور را با تمام کشورها در پیش دارد.امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه در این نشست گفت که دسیسه‌های زیادی برای تضعیف نظام اقتصادی، نهادهای دولتی و ارگان‌های دیگر به راه انداخته شده بود، که ناکام شدند.

 

 متقی اضافه کرد که ثبات افغانستان به نفع تمام جهان است و هم‌اکنون امنیت در کشور تامین بوده و ما با هیچ یک از کشورهای همسایه‌ و منطقه مشکل نداریم.

متقی با بیان‌اینکه در حال حاضر سفارت‌ها در بسیاری از کشورها باز می‌باشد، تاکید کرد که دیپلمات‌های خارجی نیز به افغانستان آمده و سفارت‌هایشان را دوباره فعال سازند.متقی هشدار داد که دامن زدن به بی ثباتی در افغانستان به نفع دنیا نیست، بنابراین باید به جای تحریم افغانستان، با این کشور همکاری کنند.متقی همچنین با اشاره به اعلام عفو عمومی از سوی حکومت طالبان گفت که ما خواهان تعامل مثبت با مخالفان داخلی خود نیز هستیم و راه خوش اخلاقی و خوشرویی را با آنان در پیش گرفته ایم.متقی گفت که در چهل سال گذشته برای تحکیم نظام اسلامی دو میلیون نفر از شهروندان افغانستان شهید شدند و ده میلیون نفر دیگر مهاجر شده‌اند.متقی همچنین تاکید کرد که کاستی هایی وجود دارد، اما برای جلوگیری از تجارب شکست خورده باید به یکدیگر کمک کنیم.متقی خاطر نشان ساخت که افزایش قیمت اجناس در سطح جهان، روی افغانستان نیز تاثیر کرده است و هیچ فردی بابت آن مقصر نمی‌باشد.متقی در بخش دیگر سخنان خود اشاره کرد که در حکومت گذشته، تمام افرادی که در نهادهای ملی کار می‌کردند، هنوز به کار خود ادامه می دهند و شایعه بیکار شدن 700 هزار کارگر دور از واقعیت است.

سخنرانان در این مراسم از ۲۴اسد به عنوان  روز «افتخار» یاد کرده و افزودند که در این روز اقتدار از دست‌رفته‌ کشور بار دیگر احیاء شده است.آنان همچنین با بیان‌اینکه طرفدار تنش با هیچ کشوری نمی‌باشند، تاکید کردند که حکومت طالبان سیاست متعادل و اقتصاد محور را با تمام کشورها در پیش دارد.امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه در این نشست گفت که دسیسه‌های زیادی برای تضعیف نظام اقتصادی، نهادهای دولتی و ارگان‌های دیگر به راه انداخته شده بود، که ناکام شدند.

 

 متقی اضافه کرد که ثبات افغانستان به نفع تمام جهان است و هم‌اکنون امنیت در کشور تامین بوده و ما با هیچ یک از کشورهای همسایه‌ و منطقه مشکل نداریم.

متقی با بیان‌اینکه در حال حاضر سفارت‌ها در بسیاری از کشورها باز می‌باشد، تاکید کرد که دیپلمات‌های خارجی نیز به افغانستان آمده و سفارت‌هایشان را دوباره فعال سازند.متقی هشدار داد که دامن زدن به بی ثباتی در افغانستان به نفع دنیا نیست، بنابراین باید به جای تحریم افغانستان، با این کشور همکاری کنند.متقی همچنین با اشاره به اعلام عفو عمومی از سوی حکومت طالبان گفت که ما خواهان تعامل مثبت با مخالفان داخلی خود نیز هستیم و راه خوش اخلاقی و خوشرویی را با آنان در پیش گرفته ایم.متقی گفت که در چهل سال گذشته برای تحکیم نظام اسلامی دو میلیون نفر از شهروندان افغانستان شهید شدند و ده میلیون نفر دیگر مهاجر شده‌اند.متقی همچنین تاکید کرد که کاستی هایی وجود دارد، اما برای جلوگیری از تجارب شکست خورده باید به یکدیگر کمک کنیم.متقی خاطر نشان ساخت که افزایش قیمت اجناس در سطح جهان، روی افغانستان نیز تاثیر کرده است و هیچ فردی بابت آن مقصر نمی‌باشد.متقی در بخش دیگر سخنان خود اشاره کرد که در حکومت گذشته، تمام افرادی که در نهادهای ملی کار می‌کردند، هنوز به کار خود ادامه می دهند و شایعه بیکار شدن 700 هزار کارگر دور از واقعیت است.

سخنرانان در این مراسم از ۲۴اسد به عنوان  روز «افتخار» یاد کرده و افزودند که در این روز اقتدار از دست‌رفته‌ کشور بار دیگر احیاء شده است.آنان همچنین با بیان‌اینکه طرفدار تنش با هیچ کشوری نمی‌باشند، تاکید کردند که حکومت طالبان سیاست متعادل و اقتصاد محور را با تمام کشورها در پیش دارد.امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه در این نشست گفت که دسیسه‌های زیادی برای تضعیف نظام اقتصادی، نهادهای دولتی و ارگان‌های دیگر به راه انداخته شده بود، که ناکام شدند.

 

 متقی اضافه کرد که ثبات افغانستان به نفع تمام جهان است و هم‌اکنون امنیت در کشور تامین بوده و ما با هیچ یک از کشورهای همسایه‌ و منطقه مشکل نداریم.

متقی با بیان‌اینکه در حال حاضر سفارت‌ها در بسیاری از کشورها باز می‌باشد، تاکید کرد که دیپلمات‌های خارجی نیز به افغانستان آمده و سفارت‌هایشان را دوباره فعال سازند.متقی هشدار داد که دامن زدن به بی ثباتی در افغانستان به نفع دنیا نیست، بنابراین باید به جای تحریم افغانستان، با این کشور همکاری کنند.متقی همچنین با اشاره به اعلام عفو عمومی از سوی حکومت طالبان گفت که ما خواهان تعامل مثبت با مخالفان داخلی خود نیز هستیم و راه خوش اخلاقی و خوشرویی را با آنان در پیش گرفته ایم.متقی گفت که در چهل سال گذشته برای تحکیم نظام اسلامی دو میلیون نفر از شهروندان افغانستان شهید شدند و ده میلیون نفر دیگر مهاجر شده‌اند.متقی همچنین تاکید کرد که کاستی هایی وجود دارد، اما برای جلوگیری از تجارب شکست خورده باید به یکدیگر کمک کنیم.متقی خاطر نشان ساخت که افزایش قیمت اجناس در سطح جهان، روی افغانستان نیز تاثیر کرده است و هیچ فردی بابت آن مقصر نمی‌باشد.متقی در بخش دیگر سخنان خود اشاره کرد که در حکومت گذشته، تمام افرادی که در نهادهای ملی کار می‌کردند، هنوز به کار خود ادامه می دهند و شایعه بیکار شدن 700 هزار کارگر دور از واقعیت است.

سخنرانان در این مراسم از ۲۴اسد به عنوان  روز «افتخار» یاد کرده و افزودند که در این روز اقتدار از دست‌رفته‌ کشور بار دیگر احیاء شده است.آنان همچنین با بیان‌اینکه طرفدار تنش با هیچ کشوری نمی‌باشند، تاکید کردند که حکومت طالبان سیاست متعادل و اقتصاد محور را با تمام کشورها در پیش دارد.امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه در این نشست گفت که دسیسه‌های زیادی برای تضعیف نظام اقتصادی، نهادهای دولتی و ارگان‌های دیگر به راه انداخته شده بود، که ناکام شدند.

 

 متقی اضافه کرد که ثبات افغانستان به نفع تمام جهان است و هم‌اکنون امنیت در کشور تامین بوده و ما با هیچ یک از کشورهای همسایه‌ و منطقه مشکل نداریم.

متقی با بیان‌اینکه در حال حاضر سفارت‌ها در بسیاری از کشورها باز می‌باشد، تاکید کرد که دیپلمات‌های خارجی نیز به افغانستان آمده و سفارت‌هایشان را دوباره فعال سازند.متقی هشدار داد که دامن زدن به بی ثباتی در افغانستان به نفع دنیا نیست، بنابراین باید به جای تحریم افغانستان، با این کشور همکاری کنند.متقی همچنین با اشاره به اعلام عفو عمومی از سوی حکومت طالبان گفت که ما خواهان تعامل مثبت با مخالفان داخلی خود نیز هستیم و راه خوش اخلاقی و خوشرویی را با آنان در پیش گرفته ایم.متقی گفت که در چهل سال گذشته برای تحکیم نظام اسلامی دو میلیون نفر از شهروندان افغانستان شهید شدند و ده میلیون نفر دیگر مهاجر شده‌اند.متقی همچنین تاکید کرد که کاستی هایی وجود دارد، اما برای جلوگیری از تجارب شکست خورده باید به یکدیگر کمک کنیم.متقی خاطر نشان ساخت که افزایش قیمت اجناس در سطح جهان، روی افغانستان نیز تاثیر کرده است و هیچ فردی بابت آن مقصر نمی‌باشد.متقی در بخش دیگر سخنان خود اشاره کرد که در حکومت گذشته، تمام افرادی که در نهادهای ملی کار می‌کردند، هنوز به کار خود ادامه می دهند و شایعه بیکار شدن 700 هزار کارگر دور از واقعیت است.

سخنرانان در این مراسم از ۲۴اسد به عنوان  روز «افتخار» یاد کرده و افزودند که در این روز اقتدار از دست‌رفته‌ کشور بار دیگر احیاء شده است.آنان همچنین با بیان‌اینکه طرفدار تنش با هیچ کشوری نمی‌باشند، تاکید کردند که حکومت طالبان سیاست متعادل و اقتصاد محور را با تمام کشورها در پیش دارد.امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه در این نشست گفت که دسیسه‌های زیادی برای تضعیف نظام اقتصادی، نهادهای دولتی و ارگان‌های دیگر به راه انداخته شده بود، که ناکام شدند.

 

 متقی اضافه کرد که ثبات افغانستان به نفع تمام جهان است و هم‌اکنون امنیت در کشور تامین بوده و ما با هیچ یک از کشورهای همسایه‌ و منطقه مشکل نداریم.

متقی با بیان‌اینکه در حال حاضر سفارت‌ها در بسیاری از کشورها باز می‌باشد، تاکید کرد که دیپلمات‌های خارجی نیز به افغانستان آمده و سفارت‌هایشان را دوباره فعال سازند.متقی هشدار داد که دامن زدن به بی ثباتی در افغانستان به نفع دنیا نیست، بنابراین باید به جای تحریم افغانستان، با این کشور همکاری کنند.متقی همچنین با اشاره به اعلام عفو عمومی از سوی حکومت طالبان گفت که ما خواهان تعامل مثبت با مخالفان داخلی خود نیز هستیم و راه خوش اخلاقی و خوشرویی را با آنان در پیش گرفته ایم.متقی گفت که در چهل سال گذشته برای تحکیم نظام اسلامی دو میلیون نفر از شهروندان افغانستان شهید شدند و ده میلیون نفر دیگر مهاجر شده‌اند.متقی همچنین تاکید کرد که کاستی هایی وجود دارد، اما برای جلوگیری از تجارب شکست خورده باید به یکدیگر کمک کنیم.متقی خاطر نشان ساخت که افزایش قیمت اجناس در سطح جهان، روی افغانستان نیز تاثیر کرده است و هیچ فردی بابت آن مقصر نمی‌باشد.متقی در بخش دیگر سخنان خود اشاره کرد که در حکومت گذشته، تمام افرادی که در نهادهای ملی کار می‌کردند، هنوز به کار خود ادامه می دهند و شایعه بیکار شدن 700 هزار کارگر دور از واقعیت است.

سخنرانان در این مراسم از ۲۴اسد به عنوان  روز «افتخار» یاد کرده و افزودند که در این روز اقتدار از دست‌رفته‌ کشور بار دیگر احیاء شده است.آنان همچنین با بیان‌اینکه طرفدار تنش با هیچ کشوری نمی‌باشند، تاکید کردند که حکومت طالبان سیاست متعادل و اقتصاد محور را با تمام کشورها در پیش دارد.امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه در این نشست گفت که دسیسه‌های زیادی برای تضعیف نظام اقتصادی، نهادهای دولتی و ارگان‌های دیگر به راه انداخته شده بود، که ناکام شدند.

 

 متقی اضافه کرد که ثبات افغانستان به نفع تمام جهان است و هم‌اکنون امنیت در کشور تامین بوده و ما با هیچ یک از کشورهای همسایه‌ و منطقه مشکل نداریم.

متقی با بیان‌اینکه در حال حاضر سفارت‌ها در بسیاری از کشورها باز می‌باشد، تاکید کرد که دیپلمات‌های خارجی نیز به افغانستان آمده و سفارت‌هایشان را دوباره فعال سازند.متقی هشدار داد که دامن زدن به بی ثباتی در افغانستان به نفع دنیا نیست، بنابراین باید به جای تحریم افغانستان، با این کشور همکاری کنند.متقی همچنین با اشاره به اعلام عفو عمومی از سوی حکومت طالبان گفت که ما خواهان تعامل مثبت با مخالفان داخلی خود نیز هستیم و راه خوش اخلاقی و خوشرویی را با آنان در پیش گرفته ایم.متقی گفت که در چهل سال گذشته برای تحکیم نظام اسلامی دو میلیون نفر از شهروندان افغانستان شهید شدند و ده میلیون نفر دیگر مهاجر شده‌اند.متقی همچنین تاکید کرد که کاستی هایی وجود دارد، اما برای جلوگیری از تجارب شکست خورده باید به یکدیگر کمک کنیم.متقی خاطر نشان ساخت که افزایش قیمت اجناس در سطح جهان، روی افغانستان نیز تاثیر کرده است و هیچ فردی بابت آن مقصر نمی‌باشد.متقی در بخش دیگر سخنان خود اشاره کرد که در حکومت گذشته، تمام افرادی که در نهادهای ملی کار می‌کردند، هنوز به کار خود ادامه می دهند و شایعه بیکار شدن 700 هزار کارگر دور از واقعیت است.

سخنرانان در این مراسم از ۲۴اسد به عنوان  روز «افتخار» یاد کرده و افزودند که در این روز اقتدار از دست‌رفته‌ کشور بار دیگر احیاء شده است.آنان همچنین با بیان‌اینکه طرفدار تنش با هیچ کشوری نمی‌باشند، تاکید کردند که حکومت طالبان سیاست متعادل و اقتصاد محور را با تمام کشورها در پیش دارد.امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه در این نشست گفت که دسیسه‌های زیادی برای تضعیف نظام اقتصادی، نهادهای دولتی و ارگان‌های دیگر به راه انداخته شده بود، که ناکام شدند.

 

 متقی اضافه کرد که ثبات افغانستان به نفع تمام جهان است و هم‌اکنون امنیت در کشور تامین بوده و ما با هیچ یک از کشورهای همسایه‌ و منطقه مشکل نداریم.

متقی با بیان‌اینکه در حال حاضر سفارت‌ها در بسیاری از کشورها باز می‌باشد، تاکید کرد که دیپلمات‌های خارجی نیز به افغانستان آمده و سفارت‌هایشان را دوباره فعال سازند.متقی هشدار داد که دامن زدن به بی ثباتی در افغانستان به نفع دنیا نیست، بنابراین باید به جای تحریم افغانستان، با این کشور همکاری کنند.متقی همچنین با اشاره به اعلام عفو عمومی از سوی حکومت طالبان گفت که ما خواهان تعامل مثبت با مخالفان داخلی خود نیز هستیم و راه خوش اخلاقی و خوشرویی را با آنان در پیش گرفته ایم.متقی گفت که در چهل سال گذشته برای تحکیم نظام اسلامی دو میلیون نفر از شهروندان افغانستان شهید شدند و ده میلیون نفر دیگر مهاجر شده‌اند.متقی همچنین تاکید کرد که کاستی هایی وجود دارد، اما برای جلوگیری از تجارب شکست خورده باید به یکدیگر کمک کنیم.متقی خاطر نشان ساخت که افزایش قیمت اجناس در سطح جهان، روی افغانستان نیز تاثیر کرده است و هیچ فردی بابت آن مقصر نمی‌باشد.متقی در بخش دیگر سخنان خود اشاره کرد که در حکومت گذشته، تمام افرادی که در نهادهای ملی کار می‌کردند، هنوز به کار خود ادامه می دهند و شایعه بیکار شدن 700 هزار کارگر دور از واقعیت است.

سخنرانان در این مراسم از ۲۴اسد به عنوان  روز «افتخار» یاد کرده و افزودند که در این روز اقتدار از دست‌رفته‌ کشور بار دیگر احیاء شده است.آنان همچنین با بیان‌اینکه طرفدار تنش با هیچ کشوری نمی‌باشند، تاکید کردند که حکومت طالبان سیاست متعادل و اقتصاد محور را با تمام کشورها در پیش دارد.امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه در این نشست گفت که دسیسه‌های زیادی برای تضعیف نظام اقتصادی، نهادهای دولتی و ارگان‌های دیگر به راه انداخته شده بود، که ناکام شدند.

متقی اضافه کرد که ثبات افغانستان به نفع تمام جهان است و هم‌اکنون امنیت در کشور تامین بوده و ما با هیچ یک از کشورهای همسایه‌ و منطقه مشکل نداریم.

متقی اضافه کرد که ثبات افغانستان به نفع تمام جهان است و هم‌اکنون امنیت در کشور تامین بوده و ما با هیچ یک از کشورهای همسایه‌ و منطقه مشکل نداریم.متقی با بیان‌اینکه در حال حاضر سفارت‌ها در بسیاری از کشورها باز می‌باشد، تاکید کرد که دیپلمات‌های خارجی نیز به افغانستان آمده و سفارت‌هایشان را دوباره فعال سازند.متقی هشدار داد که دامن زدن به بی ثباتی در افغانستان به نفع دنیا نیست، بنابراین باید به جای تحریم افغانستان، با این کشور همکاری کنند.متقی همچنین با اشاره به اعلام عفو عمومی از سوی حکومت طالبان گفت که ما خواهان تعامل مثبت با مخالفان داخلی خود نیز هستیم و راه خوش اخلاقی و خوشرویی را با آنان در پیش گرفته ایم.متقی گفت که در چهل سال گذشته برای تحکیم نظام اسلامی دو میلیون نفر از شهروندان افغانستان شهید شدند و ده میلیون نفر دیگر مهاجر شده‌اند.متقی همچنین تاکید کرد که کاستی هایی وجود دارد، اما برای جلوگیری از تجارب شکست خورده باید به یکدیگر کمک کنیم.متقی خاطر نشان ساخت که افزایش قیمت اجناس در سطح جهان، روی افغانستان نیز تاثیر کرده است و هیچ فردی بابت آن مقصر نمی‌باشد.متقی در بخش دیگر سخنان خود اشاره کرد که در حکومت گذشته، تمام افرادی که در نهادهای ملی کار می‌کردند، هنوز به کار خود ادامه می دهند و شایعه بیکار شدن 700 هزار کارگر دور از واقعیت است.

باشگاه خبرنگاران جوانافغانستانافغانستان

شناسه خبر: 592610